Dokumenti

iesniegumi

Uzņemšana 1.klasē


Piesakot bērnu  1.klasē. 

2. Pēc skolas paziņojuma 10 dienu laikā tiek rakstīts IESNIEGUMS.

3. Līdz 10.jūnijam tiks izziņota kopsapulce - tikšanās ar klases audzinātāju, skolas vadību.


Skolēnu reģistrēšana mācībām Rubenes pamatskolā 2.- 9.kl.

Skolēnus uzņem vispārējās pamatizglītības programmā 1. - 9. klasēs bez iestājpārbaudījumiem visa gada laikā, pamatojoties uz vecāku iesniegumu un pārrunām ar administrāciju par skolēna sekmēm.

IESNIEGUMS

Fakultatīvu un logopēda iesniegums

Interešu izglītības (pulciņi) iesniegums

Skolēnu kavējumu uzskaites kārtība

Par nepiederošu personu uzturēšanos kārtību

Izglītības iestādes vadītāja un pedagogu rīcība, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība

Pirmās palīdzības sniegšanas rīcība