Vecākiem

Dokumenti

Iesniegums uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē

Uzņemšana 1.klasē


Piesakot bērnu  1.klasē, nepieciešami šādi dokumenti:

1. vecāka personu apliecinošs dokuments;

2. vecāku iesniegums papīra formātā vai (elektroniski ar drošu elektronisko parakstu ivars.adamsons@rubenesskola.lv); Skatīt šeit: Iesniegums;

3. bērna dzimšanas apliecības kopija (līdzi ņemot dokumenta oriģinālu salīdzināšanai);

4. medicīniskā karte 026/u;

5. izraksts no ambulatorās slimnieka medicīnas kartes 027/u par iepriekš izdarītām profilaktiskajām vakcinācijām;

6. izziņa no pirmsskolas iestādes par apmeklēto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātajā sagatavošanā.


 Skolēnu reģistrēšana mācībām Rubenes pamatskolā

Skolēnus uzņem vispārējās pamatizglītības programmā 1. - 9. klasēs bez iestājpārbaudījumiem visa gada laikā, pamatojoties uz vecāku iesniegumu un pārrunām ar administrāciju par skolēna sekmēm.


Iesniegums kavējuma attaisnojumam

Audzēkņa ziņu lapa

Iekšējās kārtības noteikumi