Skolotāji

Ivars Ādamsons - skolas direktors

Laura Lilientāle - direktora vietniece izglītības jomā, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Ināra Krūmiņa - direktora vietniece audzināšanas jomā, latviešu valodas skolotāja

Svetlana Fjodorova - direktora vietniece audzināšanas jomā, sākumskolas skolotāja

Daiga Griķe - sākumskolas skolotāja, latviešu valodas skolotāja

Marika Eglīte - sākumskolas skolotāja, dabaszinību skolotāja

Judīte Saldūksne - sākumskolas skolotāja, angļu valodas skolotāja

Velta Sniķere - ķīmijas un bioloģijas skolotāja

Anita Laicāne - mūzikas skolotāja

Ņina Ādamsone - matemātikas skolotāja

Ļena Kalniņa - krievu un angļu valodas skolotāja

Daiga Priedīte - vizuālās mākslas un mājturības un tehnoloģiju skolotāja

Antons Karāns - mājturības un tehnoloģiju skolotājs

Santa Krasovska - sporta skolotāja un sociālais pedagogs

Sarmīte Balode - ģeogrāfijas skolotāja

Aiva Gūtmane - vēstures skolotāja

Liene Šelkovska - sociālo zinību skolotāja

Iluta Čukure - sociālo zinību, datorikas skolotāja, pedagoga palīgs

Dace Vaļģe - speciālais pedagogs

Vineta Fleminga - psihologs

Laura Pliķēna - logopēde

Artis Mellups - tautisko deju interešu izglītības skolotājs