Karjeras izglītība

Rubenes_psk_karjeras_PROGRAMMA_1_9_klasei (2).docx

Karjeras nedēļa 


26. februārī skolā viesojās TV operators Rolands Polītis, kurš strādā TV, kā arī filmē dažādus sižetus, sacensības, dokumentālās filmas, koncertus un citas aktivitātes visā pasaulē.

Rolands iepazīstināja skolēnus ar sava darba plusiem un mīnusiem, specifiku un rosināja mācīties, īpaši, svešvalodas, jo tās dzīvē pavisam noteikti noderēs!

Pilnā skatītāju zāle uzdeva daudz jautājumu par filmēšanas vietām, kadrēšanas noslēpumiem un dažādām ar profesiju saistītam izmaksām. Paldies Rolandam, bija interesanti!

28. februārī skolēniem bija iespēja ģērbties atbilstoši kādas profesijas pārstavjiem. 

29. februārī skolas zālē norisinājās izzūdošo un nākotnes profesiju apskats 5. - 9.klasēm, savukārt 1.-4.kl. skolēni visas nedēļas garunā iepazina savu radinieku un vecāku profesijas.

Karjeras dienas 20222

No 7. februāra līdz 18. februārim skolā norisinājās Karjeras dienas. Protams, profesijas izvēlei un karjeras jautājumiem tiek pievērta uzmanība arī ikdienas stundās, bet šajās divās nedēļās dažādu profesiju apskats un karjeras tēmas bija centrā.

Pirmās klases skolēni pilnveidoja profesiju zināšanās integrēti latviešu valodas un sociālo zinību stundās, 2. klases skolēni minēja mīklas par profesijām, spēlēja interaktīvo spēli "Kļūšu par profesionāli", noskaidroja vecāku un vecvecāku profesijas un darbam nepieciešamo inventāru, darba vidi un apstākļus, kā arī domāja par savu nākotnes profesiju.

3.klases skolēni iepazinās ar dažādām profesijām, izmantojot bagātīgu attēlu informāciju. Noskaidroja, kas kurā profesijā ir vairāk nepieciešams- kādus mācību priekšmetus pastiprināti jāmācās un kādas papildu prasmes jāapgūst. Tika spēlēta spēle "Mēmais šovs", kā arī zīmēta izvēlētā profesija.

4.klase izdomāja mīklas un skatījās izglītojošus video par profesijām.

Arī pamatskolas klases aktīvi darbojās- noritēja attālināta tikšanās ar absolventiem, tika noteikts klases vecāku un radinieku profesiju "tops", piemēram, 5.klases radinieku populārākās profesijas ir - zemnieks, uzņēmējs, tirdzniecības jomas pārstāvis un izglītības darbinieks.

Tāpat skolas psiholoģe Vineta Fleminga vadīja klases stundas par karjeras tēmām.

Kā mums gāja kopumā, var redzēt attēlos. Tiesa, jo lielāki bērni, jo kautrīgāki, tāpēc šeit 1.- 4. klases attēli un video. :)


Karjeras projekta darbs attālināti

Pedagoģe karjeras konsultante E.Gulbe izmantojot e –klases pasta iespējas, veic skolēnu interešu un vajadzību izpēti sagatavotās aptaujas anketās, rekomendē izglītojamiem patstāvīgi veikt savu interešu, spēju, vajadzību, vērtību pašizpēti izmantojot interneta vietnes niid.lv, nva.lv, viaa.lv, ieklausīties sabiedrībā atzītu personību viedokļos un ieteikumos par karjeras plānošanu. 

Laikā, kad ekonomikas izmaiņas būtiski ietekmē darba tirgu, profesiju pieprasījumu, izglītošanās formu un saturu, aicinu turpināt iepazīties ar jaunākajām profesijām vietnē profesijupasaule.lv  Konsultante e-klases pastā izglītojamiem un vecākiem izsūtīs aktuālo informāciju par attālinātu atvērto durvju apmeklēšanu virtuāli. Attālinātā režīma apstākļos pedagoģe karjeras konsultante (pkk)sagatavos izglītojamiem dažādus materiālus (piemēram, noderīgas saites, filmas, videomateriālus) un ar paskaidrojošu vēstuli nosūtīs e-klasē. 

Konsultante Edīte Gulbe sniedz attālinātas individuālas karjeras konsultācijas pa telefonu 29233649 katru darba dienu no plkst.13.00 – 17.00

 

K komanda par karjeru Rubenē

Jaunā mācību gada 1.oktobris Rubenes pamatskolā iesākās ar atraktīvām, jautrām klases kolektīvu saliedējošām aktivitātēm, kuras vadīja K komanda karjeras atbalsta pasākumos “Šarādes par profesijām” 1. – 5.klasei un “Karjeras puzle” no 6. – 9.klasu skolēniem. Improvizācijas aktieru -  “K” komandas vadībā jaunāko klašu skolēniem  bija iespēja izspēlēt izglītojošas profesiju etīdes. Profesiju, kuru izspēlēt etīdēs, ierosināja skolēni, domājot par savu nākotnes profesiju – ugunsdzēsējs, policists, skolotāja, friziere. Skolēni kopā ar aktieriem izspēlēja profesijas pārstāvjus kā negatīvā, tā pozitīvā tēlā, parādot vispārīgās prasmes, kuras nepieciešamas jebkurā profesijā  - komunikācija, sadarbība, lēmumu pieņemšana.

Savukārt vecāko klašu skolēni, darbojoties komandās, piedalījās Karjeras spēlē, kurā salika konkrētai profesijai (IT speciālists, ārsts, pavārs) nepieciešamās vispārīgās un specifiskās prasmes lielajā karjeras vadības prasmju puzlē.

Jaunieši kopā ar aktieriem diskutēja par prasmēm un spējām, kuras nepieciešamas dažādu profesiju pārstāvjiem, saviem nākotnes izglītības un profesiju izvēles plāniem. Pasākumi tika realizēti  ar projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansiālu atbalstu.

Karjeras izglītošana Rubenes pamatskolā 2018./2019.mācību gadā

    2018./2019.mācību gadā  karjeras attīstības atbalsta darbs skolā tika realizēts ar projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansiālu atbalstu. Karjeras atbalsta pasākumos piedalījās no 1. – 9.klases skolēni. Mācību gada laikā skolēni iepazinušies ar dažādām tautsaimniecības nozarēm un jomām, skolēni apmeklēja uzņēmumus un iepazinās ar profesijām: Valmieras drāmas teātrī, z/s „Zilūži”, pārtikas produkcijas ražošanas veiksmes stāstiem, meistarklases ar mākslas- vizuāli plastiskās ražošanas meistariem. Vērtīgu personīgo pieredzi jaunieši 7.– 8.klases ieguva personības izaugsmes treneres D. Siliņas vadītā karjeras atbalsta pasākumā „Nākotnes horizonts”. Nodarbības laikā jaunieši guva pieredzi savu iekšējo resursu un  vērtību definēšanas vingrinājumos. 

     Īpaši interesants karjeras izglītošanas pasākums bija ”Karjeras iespējas mašīnbūves nozarē”. Metālapstrādes jomai tehniski iekārtota autobusā (Tehnobuss) jaunieši iepazinās ar mašīnbūves nozares profesijām, tālākizglītības iespējām.  Jauniešu interesi īpaši piesaistīja mūsdienīgās ražošanas iekārtas, robotiem, 3D printeri u.c. 

            Individuālās konsultēšanas iespēja tiks sniegta skolēniem no 2019./2020.mācību gada. 

Projekts tuvojas noslēgumam, 2019./2020. mācību gads vēl tiks finansiāli atbalstīts.

 

2018.gada karjeras dienas

Ik gadu oktobris ir laiks, kad skolās īpaša loma ir karjeras izglītībai. Arī šis gads nav izņēmums. Skolēniem bija iespēja iepazīt gan dažādu profesiju pārstāvjus, gan pašiem praktiski darboties. 

5. oktobrī Rubenes ciemā viesojās Tehnobuss. 5.-9.klašu skolēni iepazinās ar karjeras iespējām mašīnbūves un metālapstrādes nozarē. 

9. oktobrī 5.-. klašu skolēni tikās ar ZS “Zilūži” pārstāvi, savukārt 7.-9.kl. skolēni devās uz Kocēnu kultūras centru, kur bija ieplānota tikšanās ar Kocēnu novada attīstības nodaļas speciālistiem. 

10. oktobrī 6.-7.klašu skolēni piedalījās nodarbībās, ko vadīja speciālisti no Latvijas Lauku konsultāciju centra zivsaimniecības popularizēšanai. Skolēni ne tikai ieguva zināšanas par zivjsaimniecību Latvijā, bet kopā ar speciālistiem apguva prasmes makšķerēšanā. 

Paši mazākie skolēni darbojās praktiski, apguva iemaņas ādas apstrādes tehnoloģijā un māla veidošanā kopā ar mūsu novadā dzīvojošajām māksliniecēm – Ilzi Gulbi un Zani Melnaci - Priednieci. Klases stundās kopā ar audzinātājām pētīja prasmes, kādas nepieciešamas dažādu profesiju pārstāvjiem. 

Šie pasākumi tika organizēti sadarbībā ar projektu 8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras attīstības atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs".


Informāciju sagatavoja Rubenes pamatskolas direktora vietniece audzināšanas darbā Iveta Klāva